การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565