วีดิทัศน์ มาตรฐาน GAP และอินทรีย์

การขอรับรองมาตรฐาน GAP พืช จังหวัดสระบุรี

“มันม่วงอินทรีย์”

เยี่ยมเยือน ติดตาม ให้คำแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น สวนเกษตรอินทรีย์ บ้านสวนลมโชย