วีดิทัศน์ องค์กรเกษตรกร (3ก)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผักบุ้ง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

👩‍🍳👩‍🌾 จากครัวในบ้านสู่ของฝากขึ้นชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผักบุ้ง

การดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มมะม่วง)