วีดิทัศน์ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่

แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี


โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง อ.เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี


ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน ปี 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี


การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง