หน้าแรก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW)

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2565 ​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานเรื่องการปรับ MINDSET ในงานส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตร และมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์หน่วยงาน ตามหลักการ 5W1H ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จังหวัดสระบุรี


โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พืชทางเลือก สร้างรายได้ (อะโวคาโดและอินทผลัม) ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น


การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ระดับเขต


การอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

วันที่ 21-22 มิถุนายน​ 2565 ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพงษ์ วงศ์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เป้าหมายประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอทุกอำเภอ รวม 130 ราย ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยกลุ่,ยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งสองเครือข่ายฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหาแนวทาง   การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2565

สถานการณ์ปลูกพืชของจังหวัดสระบุรี

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์คลังความรู้สถานการณ์ปลูกพืช

ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2565

0 comments

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

0 comments

การขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

0 comments

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

0 comments

สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0 comments

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบเงินกู้ หรืองบอื่น ๆ

0 comments

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

0 comments

ประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566

0 comments

ชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

0 comments

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสระบุรี เดือน ตุลาคม 2565

0 comments