หน้าแรก

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ระดับเขต

การอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

วันที่ 21-22 มิถุนายน​ 2565 ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพงษ์ วงศ์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เป้าหมายประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอทุกอำเภอ รวม 130 ราย ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยกลุ่,ยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งสองเครือข่ายฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหาแนวทาง   การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2565

สถานการณ์ปลูกพืชของจังหวัดสระบุรี

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์คลังความรู้สถานการณ์ปลูกพืช

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (agri map)

0 comments

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปีที่ 2

0 comments

ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Catalog) ครั้งที่ 3

0 comments

ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 comments

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขตชุดใหม่ (ปี 2565 – 2569)

0 comments

ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0 comments

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี

0 comments

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 2/2565

0 comments

ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสระบุรี ปี 2565

0 comments

ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสระบุรี ปี 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565

0 comments

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565

0 comments