การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565