September 2, 2022

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 17 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 7 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 7 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 7 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 7 กันยายน 2565