September 15, 2022

สถานการณ์ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสระบุรี เดือน กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 22 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 22 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 22 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 22 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 22 กันยายน 2565