September 16, 2022

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW)

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2565 ​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานเรื่องการปรับ MINDSET ในงานส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตร และมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์หน่วยงาน ตามหลักการ 5W1H ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน (Press Tour) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พืชทางเลือก สร้างรายได้ (อะโวคาโดและอินทผลัม) ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมอำนวยความสะดวก  ในการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขตของนายพนม สุขมาก ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระพุทธบาท  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565

วันที่ 21-22 มิถุนายน​ 2565 ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพงษ์ วงศ์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เป้าหมายประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอทุกอำเภอ รวม 130 ราย ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยกลุ่,ยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งสองเครือข่ายฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหาแนวทาง   การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี