September 22, 2022

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 23 – 30 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 23 – 30 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 22 – 30 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 23 – 30 กันยายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 23 – 30 กันยายน 2565