October 5, 2022

สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565