November 10, 2022

สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565

สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2565