เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร : Design Thinking ในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3