สถานการณ์ปลูกข้าว จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565