สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565