สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565