เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565″