สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565