ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี