สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 23 – 30 กันยายน 2565