สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565