สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2565