สถานการณ์ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565