สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2565