สถานการณ์ปลูกเผือก จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2565