เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565