เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ