สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยนางสาววิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์

Data base งานเด่น

สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

ผลการนำระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินงานทุเรียนภูเขาชะอม

ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จังหวัดสระบุรี

การผลิตแบบ Zero Waste กับการเกษตรที่ยั่งยืน

มีแอป Kaset Go เหมือนมีที่ปรึกษาอยู่ในมือ

เป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ ศ 2565

แผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V SYSTEM ผ่าน E-Extension สระบุรี ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ข้อมูลสารสนเทศ
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2564