รายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566