บุคลากร

หน้าที่รับผิดชอบ
 • งานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คง.)
 • การประสานการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และจังหวัดสระบุรี
 • รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี
 • การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผน)ฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-Project) แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี
 • สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การรายงานผลและการรักษาความปลอดภัยทางรหัสผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
 • แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
 • ประสานข้อมูลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ การติดตามนิเทศงานทุกระดับ
 • งานประสานการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานในจังหวัดสระบุรี
 • งานการประกวดหน่วยงาน สถาบันเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตร
 • การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
 • การพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน PMQA 4.0 จังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคคลากร
 • การดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 • ประสานงานการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC)
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • การพัฒนาศักยภาพการให้บริการและงานตามโครงการพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart office
 • จิตอาสาพระราชทาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยนางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว

หน้าที่รับผิดชอบ

 • พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และการรักษาความปลอดภัยทางรหัสผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • งานทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และการรักษาความปลอดภัยทางรหัสผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (รต.)
 • งานสนับสนุนโครงการตามนโยบายการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของรัฐบาล
 • งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการและพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 • ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ (กสก) และการรักษาความปลอดภัยทางรหัสผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)
 • งานระบบส่งเสริมการเกษตร
 • การบริหารงานการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  KM/R2R การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ/ดูแลความปลอดภัยรหัสผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
 • การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร
 • สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
 • งานการประชุมราชการ ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนและการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน และการประชุมเกษตรจังหวัดระดับเขต
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยนางสาวสาลินี อยู่สุข