คำสั่ง


คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 558/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1440/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 969/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
         – คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 362/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (คลิก)
          – ผนวก ก การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก)
           – ผนวก ข การปฏิบัติราชการแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุีคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (คลิก)
          – ผนวก ค มอบอำนาจหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน (คลิก)
          – ผนวก ง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก

คำสั่งกำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ