Uncategorized

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

มอบรางวัลการประกวด ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ปี 2565

อบรมวิทยากร (ครู ก) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

แก้ไขปัญหาหนอนเจาะลำต้นมะม่วงมันหนองแซง

ติดตามเครื่องผสมปุ๋ยอำเภอหนองโดน