Uncategorized

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ร่วมงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภอเสาไห้

ร่วมงานและจัดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2565

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 5

ตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต (ผัก) ของเกษตรกร อำเภอเมืองสระบุรี

ตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต (ผัก) ของเกษตรกร อำเภอหนองแค

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 4

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1