หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชข่าวสารงานดินปุ๋ยหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 8/2566

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

ร่วมประชุมการดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

กลุ่มอารักขาพืชประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 7/2566

ถ่ายทอดความรู้ด้านอารักขาพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังเพลี้ยไก่แจ้

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมว

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นฝอย

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน

เตือน!! ชาวสวนทุเรียนและเงาะเฝ้าระวังโรคใบจุดสาหร่าย

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  

ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2565

ประกวดศูนย์จัดดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

เตรียมความพร้อมกลุ่ม ศดปช. บางโขมด เพื่อประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2565

จัดงาน “รณรงค์ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 256...

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

Posts not found

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารงานดินปุ๋ย
   ภาพกิจกรรม

   เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการอารักขาพืช และติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

   วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบรมหมอพืช

   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11

   สัมมนาเจ้าหน้าดินปุ๋ยระดับประเทศ

   วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์...

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จุดความร้อน (Hot Spot) พื้นที่เกษตรจังหวัดสระบุรี

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2

   ดูเรื่องนี้

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการและร่วมงานวันหมอดินอาสา

   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รายวิชา การวินิจฉัยโรคข้าวโพด