ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยและให้คำแนะนำการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ศดปช.

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย การต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย และการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปี 2564  เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) มีแผนการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว หากเกษตรกรในพื้นที่่มีความประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้ ส่วนใบอนุญาตขายปุ๋ย ทั้ง 2 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ซึ่งใบอนุญาตขายปุ๋ยเดิม จะหมดอายุในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร