ติดตาม การเดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี