บุคลากร

  • นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
  • เบอร์ติดต่อ : 085-1821997

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประสานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรหมู่บ้าน

2. ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

3. ประสานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตำบล
การฝึกอาชีพของเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรหมู่บ้าน

5. พัฒนาบุคลากรในจังหวัดให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

6. ประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย