วันที่ 12 กันยายน 65 ฉบับที่ 022 : ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

0