สินค้าเกษตรตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

สินค้าเกษตรขึ้นทะเบียน GI จังหวัดสระบุรี

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

เลขที่คําขอ 50100031
ทะเบียนเลขที่ สช 52100024
วันที่ขึ้นทะเบียน 5 กุมภาพันธ์ 2550
ผูขอขึ้นทะเบียน กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เผือกหอมบ้านหมอ

เลขที่คําขอ 63100248
ทะเบียนเลขที่ 
สช 65100172
วันที่ขึ้นทะเบียน 
9 กันยายน 2563
ผูขอขึ้นทะเบียน 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

มะม่วงมันหนองแซง

เลขที่คําขอ 63100247
ทะเบียนเลขที่ 
สช 64100164
วันที่ขึ้นทะเบียน 
9 กันยายน 2563
ผูขอขึ้นทะเบียน 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา


ผักผลไม้ GI
ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มมูลค่า การันตีคุณภาพ

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร