ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567