สถานการณ์ปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดสระบุรี ช่วงวันที่ 15 – 30 เมษายน 2565